దేవుడు ఒక్కడే

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన దేవుడు ఒక్కడే మరియు ఆయనే అల్లాహ్ అనే వాస్తవికతను ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా స్పష్టంగా నిరూపించినారు.

తౌహీద్ వాస్తవికత

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన ఏకదైవత్వ వాస్తవికతను ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించినారు